منابع انسانی

AGT با شعار “اول انسان” به کارمندان خود ارزش می دهد.

ik-img

 

سیاست منابع انسانی

AGT با شعار «اول انسان» به کارمندان خود ارزش داده و به حقوق و آزادی های ایشان احترام می گذارد. ارزشهای اخلاقی برای AGT اهمیت فراوان داشته و در راستای همین فلسفه با کارکنان خویش رفتار می کند. هدف AGT حفظ و ادامه این فرهنگ بصورت مداوم می باشد.

AGT همواره از تغییر و نوآوری استقبال کرده و می تواند ضمن تطبیق با تغییرات فن آوری، همواره برای توسعه و رشد تلاش نماید. AGT از کارکنان خود انتظار دارد همین رفتار را پیش گیرند تا از آنها در راستای این اهداف حمایت شود.

اولویت AGT، جامعه، قوانین، ارزشهای اخلاقی، اصول و کاربردهای ایمنی کار، همچنین استانداردهای کیفیت است که به آنها متعهد می باشد. AGT از همه کارکنان خود انتظار دارد همین اولویت ها را سر لوح کار خویش قرار دهند.

هدف AGT، این است که ارزش لحظات زندگی کارکنان، مشتریها، تامین کننده ها، خانواده های ایشان و در نهایت جامعه، افزایش یابد.

سیاست امنیت کاری

یکی از مهمترین اهداف AGT، ایجاد محیط کار اَمن، سالم، آرام و شاد می باشد تا کارکنان خود به اشتیاق تمام کار خود را انجام دهند. AGT برای رسیدن به این هدف خود، معتقد است که قبل از هر چیز محل کار باید یک محل اَمن برای همه باشد. درباره سلامت و ایمنی کار همه اقدامات لازم را انجام داده و تلاش دارد در محافظت از سلامت روح و جسم کارکنان خود با آنها همکاری نماید.