دیدگاه / هدف

دیدگاه و هدف ما، ترکیبی از صنعت چوب و تکنولوژی می باشد و ما در راه رسیدن به اهداف آینده، همراه با کارمندانمان محکم و مطمئن قدم برمی داریم.

دیدگاه

با ترکیبی از اشتیاق و تکنولوژی، شکل دادن به چوب و تبدیل شدن به برندی جهانی که به زندگی ارزشی دو چندان می افزاید.

vizyon-box-img-1
misyon-box-img-2

هدف و مأموریت

یک برند پیشرو که با ارزش های خود، سرمایه احساسی شرکت را افزایش می دهد، رضایت و وفاداری همکاران خود را تأمین می کند، نسبت به محیط زیست و جامعه، احساس مسئولیت کرده و با جهت دهی به حوزه فعالیت خود رشد می کند.